Αρχική > > Κηρύγματα

Ἀσπαζόμενοι σήμερα τό πάνσεπτο σημεῖον τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ἀνθρώπου, ἀποδεχόμαστε τήν ἀλήθεια καί πιστεύουμε ὅτι τρόπαιο καί σημαία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ Τίμιος Σταυρός, τοῦ ὁποίου τήν προσκύνησιν, ἑορτάζομεν. Αὐτός ὁ τύπος τοῦ Σταυροῦ καί προτοῦ γίνει τό πρωτότυπο,…

« Τήν ἄχραντον Εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ, αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστέ ὁ Θεός·». Ὁ Χριστός καταδεικνύει μέ τόν πιό ξεκάθαρο τρόπο σέ τοῦτον τόν κόσμο τῆς ἁμαρτίας πῶς μπορεῖς νά ζήσεις χωρίς τήν ἁμαρτία μέ ἁγιασμό, φρόνηση,…

«Εὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. Οταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ…

Ο Χριστόδουλος  Γ. Παχουλίδης αναφέρει: «Και απελεύσονται ούτοι εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον» ( Ματθ. κε’ 45). Κυριακή της Κρίσεως αύριο και το ιερό Ευαγγέλιο μας τοποθετεί ενώπιον του φοβερού Δικαστηρίου, κατά το οποίο ο…

Φαρισαΐζων, Ἱεροῦ μακρὰν γίνου,Χριστὸς γὰρ ἔνδον, ᾧ ταπεινὸς δεκτέον.Ὁ δημιουργὸς τῶν ἄνω καὶ τῶν κάτω,Τρισάγιον μὲν ὕμνον ἐκ τῶν Ἀγγέλων,Τριῴδιον δὲ καὶ παρ’ ἀνθρώπων δέχου. ΒιογραφίαΤριώδιοΤριώδιο ονομάζεται το Λειτουργικό Βιβλίο της Εκκλησίας μας το οποίο περιλαμβάνει τους Ύμνους των…

Ευαγγ. Ανάγνωσμα-η παραβολή των δέκα ταλάντων ( ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΕ´ 14 – 30) Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσε τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ,  καὶ ᾧ μὲν ἔδωκε πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν, ἑκάστῳ κατὰ…

Η γέννηση του Χριστού, εκτός από τον χωρισμό της παγκόσμιας ιστορίας σε γεγονότα προ Χριστού και μετά Χριστόν, ξεχώρισε και τους ανθρώπους. Άλλοι τον υποδέχτηκαν με χαρά και άλλοι στάθηκαν εχθρικά απέναντί του. Ο επουράνιος αγγελικός κόσμος μαζί με…

1. «ΙΗΣΟΥΣ» Τήν Κυριακή πρίν ἀπό τήν Γέννηση τοῦ Κυρίου μας, ὁ εὐ­αγ­γε­λι­στής Μα­­τ­θαῖ­ος μᾶς πα­ρου­σιάζει ὅλη ἐκείνη τήν πο­ρεία τῶν κατά σάρκα προπα­τό­ρων τοῦ Κυρίου μας, οἱ ὁποῖοι ἔζη­σαν καί πέ­θα­ναν μέ τήν προσμονή τοῦ Μεσσία. Σύμ­φωνα μέ…

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. ιγ΄ 10 – 17)  6 Δεκεμβρίου 2020 Πολλὲς εἶναι οἱ ἀσθένειες ποὺ ταλαιπωροῦν ἀδιάκοπα τὴν φθαρτὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸν ὁδηγοῦν στὴν ἀπόγνωση καὶ στὴ δυστυχία. Δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος ποὺ δὲν θὰ γευθεῖ ποτὲ…