Αρχική > > Κηρύγματα

Η γέννηση του Χριστού, εκτός από τον χωρισμό της παγκόσμιας ιστορίας σε γεγονότα προ Χριστού και μετά Χριστόν, ξεχώρισε και τους ανθρώπους. Άλλοι τον υποδέχτηκαν με χαρά και άλλοι στάθηκαν εχθρικά απέναντί του. Ο επουράνιος αγγελικός κόσμος μαζί με…

1. «ΙΗΣΟΥΣ» Τήν Κυριακή πρίν ἀπό τήν Γέννηση τοῦ Κυρίου μας, ὁ εὐ­αγ­γε­λι­στής Μα­­τ­θαῖ­ος μᾶς πα­ρου­σιάζει ὅλη ἐκείνη τήν πο­ρεία τῶν κατά σάρκα προπα­τό­ρων τοῦ Κυρίου μας, οἱ ὁποῖοι ἔζη­σαν καί πέ­θα­ναν μέ τήν προσμονή τοῦ Μεσσία. Σύμ­φωνα μέ…

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. ιγ΄ 10 – 17)  6 Δεκεμβρίου 2020 Πολλὲς εἶναι οἱ ἀσθένειες ποὺ ταλαιπωροῦν ἀδιάκοπα τὴν φθαρτὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸν ὁδηγοῦν στὴν ἀπόγνωση καὶ στὴ δυστυχία. Δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος ποὺ δὲν θὰ γευθεῖ ποτὲ…

Την παραβολή του Κυρίου, που ακούσαμε στο σημερνό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, ίσως είναι η πιο επίκαιρη στη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένας άνθρωπος που είχε μεγάλη σοδειά από αγροτικά προϊόντα, προβληματίζεται μονολογώντας: «τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου»….

Ένας γραμματέας, μας διηγείται ο ευαγγελιστής Λουκάς, αδελφοί μου, πλησίασε τον Κύριο μας και είχε ένα διάλογο μαζί του για το, πως θα εξασφάλιζε την αιώνιο ζωή. Στο διάλογο ο Κύριος  του υπενθύμισε τις εντολές που έπρεπε να εφαρμόσει….

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (Λουκ. η΄ 41-56) Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ ᾧ ὄνομα ᾿Ιάειρος, καὶ αὐτὸς ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχε· καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς…

Εἶπεν ὁ Κύριος· ῎Ανθρωπος τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾿ ἡμέραν λαμπρῶς. Πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἡλκωμένος καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς…

Ο Κύριος εκτός από τους Δώδεκα Μαθητές Του είχε και άλλους μαθητές οι οποίοι δεν έμεναν συνέχεια μαζί Του αλλά κατά διαστήματα Τον ακολουθούσαν, ενώ τον άλλο καιρό έμεναν με τις οικογένειές τους. Αυτοί αποτελούσαν τον λεγόμενο κύκλο των…

«Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ». Βγήκε ο γεωργός να σπείρει τον σπόρο του. Οι παραβολές του Χριστού μας είναι παρμένες από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων της εποχής του. Σήμερα, με την τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας…

Ἡ ση­με­ρινὴ Εὐ­αγ­γε­λικὴ πε­ρι­κοπή, ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί, μᾶς πα­ρου­σι­ά­ζει τὴ σκηνὴ ποὺ Χρι­στὸς ἀ­να­ζη­τεῖ καὶ κα­λεῖ τοὺς πρώ­τους μα­θη­τές Του «παρὰ τὴν θά­λασ­σαν τῆς Γα­λι­λαίας», μέσα σὲ ἕνα πε­ρι­βάλ­λον κα­θη­με­ρινὸ καὶ ἁ­πλὸ. Οἱ πρῶ­τοι στοὺς ὁ­ποί­ους ἀ­πευ­θύ­νε­ται εἶ­ναι ἄν­θρω­ποι τοῦ κα­θη­με­ρι­νοῦ…