22 Φεβρουαρίου 2024

Ιερά Μητρόπολη Βελγίου

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ συνῆλθε στὴν 25η συνεδρίασίν της, στὴν ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στὶς Βρυξέλλες, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ ΣεβασμιωτάτουΜητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον) καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴν τοῦΣεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἰσαάκ (Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας), τοῦ Θεοφιλεστάτου ἘπισκόπουΔομοντεδόβου, ἐκπροσώπου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δούβνης κ. Ἰωάννου (Ἀρχιεπισκοπὴτῶν ὀρθοδόξων ἐνοριῶν ρωσικῆς παραδόσεως-Πατριαρχεῖον Μόσχας), τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπουκ. Ἰουστίνου (Πατριαρχεῖον Σερβίας), τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νέαμτς κ. Μάρκου, ἐκπροσώπουτοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἰωσήφ (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας) καὶ τοῦ ΘεοφιλεστάτουἘπισκόπου κ. Δοσιθέου (Πατριαρχεῖον Γεωργίας) καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακείμ (βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου – Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον).Οἱ ἐπίσκοποι ὑποδέχθηκαν θερμῶς τὰ νέα μέλη τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως, τὸν ΘεοφιλέστατονἘπίσκοπνο Δομοντεδόβου κ. Συμεὼν καὶ τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον κ. Ἰουστῖνον.Κατόπιν, ἐπικεντρώθηκαν εἰς σημαντικὰ διοικητικὰ ζητήματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ λειτουργίαν τῶνὈρθοδόξων ἐνοριῶν εἰς τὸ Βέλγιον σύμφωνα μὲ νέαν νομοθεσίαν ποὺ διέπει τὶς σχέσεις μεταξὺκρατικῶν ἀρχῶν καὶ θρησκευτικῶν κοινοτήτων. Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὴν Φλάνδραν, θέματα ὅπως ἡἀναγνώρισις τῶν ένοριῶν, ἡ ψηφιοποίησις, ὁ κατάλογος τῶν μελῶν τοῦ ἱεροῦ κλήρου, ἡ ποιμαντικὴφροντίδα εἰς τὰ νοσοκομεῖα καὶ ἄλλα ἐξετάσθηκαν μὲ προσοχὴν ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους. ἐνημερώθηκανἐπίσης διὰ τὶς ρυθμίσεις ποὺ ὑπάρχουν ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὴν διαδικασίαν ἀναγνωρίσεως τῶν ἐνοριῶν εἰςτὶς περιφέρειες τῆς Βαλλονίας καὶ τῶν Βρυξελλῶν.Ὁ Σεβασμιώτατος...