21 Μαΐου 2024

Ἡ πρός Κύριον ἐκδημία τοῦ Ἁγιοσαββίτου μοναχοῦ Παντελεήμονος

Ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ἀνακοινώνει μετά λύπης τόν θάνατον τοῦ Ἁγιοσαββίτου μοναχοῦ Παντελεήμονος Ἀνδρονίκου, ἐπισυμβάντα σήμερον, ἡμέραν Πέμπτην, 28ην Ἰουλίου/ 10ην Αὐγούστου 2023, εἰς Κύθηρα γενέτειραν αὐτοῦ, πιθανόν ἐξ ἀνακοπῆς καρδίας εἰς τήν θάλασσαν.Ὁ ἐκλιπών ἠσκήθη ἐπί ἔτη εἰς τήν ἱεράν Λαύραν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου ὑπό τόν Γέροντα αὐτοῦ καί Πνευματικόν τῆς Λαύρας Ἀρχιμανδρίτην Σεραφείμ καί ἀκολούθως ὑπηρέτησεν πάλιν ἐπί ἔτη ἄχρι τῆς σήμερον ὡς διακονητής τοῦ πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.Τό σκήνωμα αύτοῦ τῇ φροντίδι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων φυλάσσεται εἰς τό νεκροτομεῖον τῆς πόλεως αὐτῆς ἄχρι τῆς ἀπαραιτήτου αὐτοψίας διά τήν διερεύνησιν τῆς ἀκριβοῦς αἰτίας τοῦ θανάτου αὐτοῦ.Ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης δέεται ἀπό τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐκλεκτοῦ μέλους αὐτῆς ἐν χώρᾳ ζώντων μετά ὁσίων καί δικαίων, θά ἀνακοινώσῃ δέ προσεχῶς τά τῆς νεκρωσίμου ἀκολουθίας αὐτοῦ.Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ!