21 Φεβρουαρίου 2024

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τίμησε τον ιδρυτή του Άγιο Απόστολο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο Πατριαρχείο

Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα το Οικουμενικό Πατριαρχείο τίμησε τη μνήμη του ιδρυτού του, Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου. 

Την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου, τελέστηκε Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, με την συμμετοχή των Σεβ. Ιεραρχών Γέροντα Δέρκων κ. Απόστολου, Ειρηνουπόλεως κ. Νικάνδρου, Ιταλίας κ. Πολυκάρπου, Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα, Ιεράρχου της Εκκλησίας της Κύπρου, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου, Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου, Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου, Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλου, Ισπανίας και Πορτογαλίας κ. Βησσαρίωνος, Σαράντα Εκκλησιών κ. Ανδρέου, και Βίσγκοροντ κ. Αγαπητού, εκ προσώπου της Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χειροτόνησε στο βαθμό του διακόνου τον υποδιάκονο Βαρθολομαίο Χαραλάμπους, αδελφό της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ της Ι. Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής. 

Κατά τη Θεία Λειτουργία παρέστη αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ρώμης υπό τον Καρδινάλιο Σεβ. κ. Leonardo Sandri.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος.

Μετά την απόλυση ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσφώνησε την επίσημη Αντιπροσωπεία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 

”Μετά πολλής χαράς εν Κυρίω χαιρετίζομεν την παρουσίαν υμών εν Φαναρίω προς συνεορτασμόν της πανσέπτου μνήμης του Πρωτοκλήτου των Αποστόλων Ανδρέου, ιδρυτού και πάτρωνος της Εκκλησίας ημών. Ευχαριστούμεν εκ μέσης καρδίας τον λίαν ημίν αγαπητόν αδελφόν Πάπαν Ρώμης Φραγκίσκον, διότι ηγαθύνθη, συνεχίζων την καθιερωθείσαν υπό του Πατριάρχου Αθηναγόρου και του Πάπα Παύλου ΣΤ’ ανταλλαγήν επισκέψεων αντιπροσωπειών εκατέρωθεν κατά την Θρονικήν εορτήν των δύο Εκκλησιών, να αποστείλη υμάς εις Φανάριον, κομιστάς, εκ προσώπου Αυτού, εορτίου μηνύματος αγάπης και τιμής. Παρακαλούμεν την υμετέραν Σεβασμιότητα, όπως διαβιβάση προς τον Αγιώτατον αδελφόν τας ειλικρινείς ευχαριστίας της Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας και της ημών Μετριότητος.”

Ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Παπά Φραγκίσκο, κατά τη διάρκεια του Bahrain Forum for Dialogue, στο πλαίσιο του οποίου χριστιανοί εκπρόσωποι διαφόρων Εκκλησιών και Ομολογιών προσευχήθηκαν για την ειρήνη στον κόσμο.

“Δυστυχώς, είμεθα και σήμερον μάρτυρες του πως η θρησκευτική πίστις δύναται να χειραγωγηθή διά να δικαιολογήση τον πόλεμον και την χρήσιν βίας. Ο εν εξελίξει καταστροφικός πόλεμος εν Ουκρανία μεταξύ αδελφών χριστιανικών λαών προκαλεί εις ημάς βαθείαν θλίψιν και συνιστά μεγάλην πρόκλησιν. Αναφορικώς προς αυτά τα απαράδεκτα γεγονότα, είναι καίριον να ενθυμώμεθα ότι η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Κρήτη, 2016) κατεδίκασε τον πόλεμον, διακηρύξασα ότι «η Εκκλησία του Χριστού καταδικάζει γενικώς τον πόλεμον, τον οποίον θεωρεί απόρροιαν του εν τω κόσμω κακού και της αμαρτίας» και ότι «η Ορθόδοξος Εκκλησία καταδικάζει εντόνως τας ποικιλομόρφους συγκρούσεις και τους πολέμους, τους οφειλομένους εις φανατισμόν, προερχόμενον εκ θρησκευτικών αρχών» (Η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις τον σύγχρονον κόσμον, Δ´, 1 και 3).

την Εκκλησίαν της τρίτης χιλιετίας”. 

“Σαφέστατα, η συνοδικότης δεν είναι απλώς εις θεσμός ή εν πρότυπον διοικήσεως της Εκκλησίας, με στόχον την κοινωνίαν (communion) και την ενότητα, ούτε θέμα ενεργού συμμετοχής όλων των μελών της Εκκλησίας. Εν τη εννοία ταύτη, η συνοδικότης δεν επιτρέπεται να συγχέηται με εκδημοκρατισμόν, ούτε με λήψιν των αποφάσεων με βάσιν την αρχήν της πλειοψηφίας. Ο σκοπός των Συνόδων δεν είναι η συνάντησις ως αυτοσκοπός, αλλά η εξαγγελία του Ευαγγελίου προς τον λαόν του Θεού και προς τον κόσμον, η αποτελεσματικωτέρα μαρτυρία περί του Χριστού, η οποία απαιτεί να ακούωμεν τον Λόγον του Θεού, το Άγιον Πνεύμα και ο εις τον έτερον, να αναπτύσσωμεν πνεύμα διακρίσεως και πολιτισμόν διαλόγου.

“Η μετοχή εις το κοινόν ποτήριον της Θείας Ευχαριστίας προϋποθέτει ότι πορευόμεθα ομού την αυτήν οδόν. Αυτή η κοινή πορεία είναι ό,τι η ελληνική λέξις σύνοδος εκφράζει. Διά τον λόγον αυτόν, η σύνοδος δεν είναι μόνον εικών ή θεσμός της Εκκλησίας, αλλά μάλλον ο ακριβής ορισμός της Εκκλησίας, ως ο εν Αγίοις προκάτοχος ημών Ιωάννης ο Χρυσόστομος προσφυέστατα έγραψεν: «Εκκλησία συστήματος και συνόδου εστίν όνομα». (Εις τον 149ον Ψαλμόν, PG 55, 493).”

Ακολούθως, ο Σεβ. Καρδινάλιος κ. Leonardo Sandri ανέγνωσε θερμό αδελφικό μήνυμα του Αγιωτάτου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, και αμέσως μετά ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Γεώργιος, Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, ανέγνωσε το εγκάρδιο μήνυμα του Τοποτηρητού του χηρεύοντος Αρχιεπισκοπικού Θρόνου, Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου. 

Στη συνέχεια, στην Αίθουσα του Θρόνου, ο Παναγιώτατος απευθύνθηκε στο νεοχειροτενηθέντα Ιερολ. Διάκονο κ. Βαρθολομαίο, επισημαίνοντάς του ότι πλέον δεν ανήκει στον εαυτό του, αλλά στον Θεό και τον λαό του.

“Η διακονία είναι λέξις ιερά, διότι κατονομάζει το πανίερον έργον της θυσιαστικής προσφοράς και της «ου ζητούσης τα εαυτής» αγάπης. Παραπέμπει δε εις τον πρώτον Διάκονον του ανθρώπου και του κόσμου, τον Κύριον και Σωτήρα ημών Ιησούν Χριστόν, τον ειπόντα τοις Δώδεκα Αυτού μαθηταίς: «ει τις θέλει πρώτος είναι, έσται πάντων έσχατος και πάντων διάκονος» (Μαρκ. θ´, 35)”.

Και πρόσθεσε:

 “Η παρουσία του Τιμιωτάτου αδελφού εκφράζει και συμβολίζει τον σύνδεσμον αγάπης μεταξύ των Εκκλησιών Κωνσταντινουπόλεως και Κύπρου, την μακροχρόνιον σχέσιν της Κύπρου με την Βασιλεύουσαν, την αγαστήν συνεργασίαν εις τα εκκλησιαστικά πράγματα. Η χειροτονία του νέου διακόνου Βαρθολομαίου είναι εις ακόμη ευλογημένος σύνδεσμος μεταξύ Οικουμενικού Θρόνου και Εκκλησίας της Κύπρου”.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Παναγιώτατος, εξέφρασε τις ευχαριστίες του και προς τον Τοποτηρητή της Εκκλησίας Κύπρου, Πανιερ. Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο “διά την αποστολήν επισήμου εκπροσώπου Του, του Αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου, του φιλτάτου πατρός Γεωργίου, εις Φανάριον, επί τη καθ᾽ ημάς Θρονική Εορτή. Ενθυμούμεθα και μνημονεύομεν καθ᾽ ημέραν του ονόματος του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρού Χρυσοστόμου, του γλυκυτάτου και φιλτάτου αδελφού, ο οποίος προσέφερε πάμπολλα και τιμαλφέστατα εις τον λαόν του Θεού. Είη η μνήμη αυτού αιωνία!” 

Ακολούθως μίλησε ο Πανιερ. Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας , και αμέσως μετά ο νεοχειροτονηθείς διάκονος εκφράζοντας τον σεβασμό τους προς τον Οικουμενικό Θρόνο και τις ευχαριστίες τους προς τον Παναγιώτατο.

______

Φωτό: Νίκος Παπαχρήστου / Οικουμενικό Πατριαρχείο.