8 Αυγούστου 2022

Η Εορτή του Αγίου Προκοπίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν Πέμπτην, 8ην /21ην Ἰουλίου 2022, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Προκοπίου εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτοῦ, εἰς τήν Μονήν τοῦ ἁγίου Μοδέστου ἐπί τοῦ λόφου Ἀμπού-Τόρ, τόν ἔναντι τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών.

Τήν ἡμέραν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται ὅσα διασῴζει περί τοῦ ἁγίου μάρτυρος Προκοπίου τό Συναξάριον αὐτοῦ, ὅτι κατήγετο ἐκ Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης, ἦτο στρατιωτικός τό ἐπάγγελμα καί ἐκλήθη θαυματουργικῶς ὡς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἰς Χριστόν, εἰς τόν Ὁποῖον προσῆλθεν καί τόν Ὁποῖον ὡμολόγησε καί χάριν τοῦ Ὁποίου βασανισθείς ἐμαρτύρησε μετ’ ἄλλων.

Διά τήν μνήμην τοῦ ἁγίου Προκοπίου ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας ὑπό τοῦ π. Μιχαήλ τοῦ Ἁγιοσαββίτου καί θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος πάλιν τοῦ π. Μιχαήλ, ψάλλοντος τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Δοσιθέου καί προσευχομένων ὁλίγων μοναχῶν, μοναζουσῶν καί πιστῶν.

Τους ἑορταστάς ἐδεξιώθη φιλοφρόνως ὁ φίλεργος ἐπιστάτης τῆς Μονῆς μοναχός Ἀντίοχος.,