28 Ιουνίου 2022

Συναντήσεις Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου

Ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò óõíáíôçóèçêå óçìáåñá ìå ôïí Âïõëåõôç ôçò ÍÄ. Ãéùñãï Êïõìïèôóáêï êáéôïí ðñ.Åêðñïóùðï Ôõðïõ ôïõ ÐÁÓÏÊ Ðáõëï ×ñçóôéäç Óôç öùôï ìå ôïí Ãéùñãï Êïõìïõôóáêï--Öùôï ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ ÁÈÇÍÙÍ

Το νέο του βιβλίο «Εικόνες και Μνήμες – Μικρασιατική εκστρατεία» παρέδωσε στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο ο βουλευτής κ. Γιώργος Κουμπουτσάκος κατά την συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί στην Αρχιεπισκοπή. Η εν λόγω έκδοση αποτελείται από ογδόντα έξι ανέκδοτες έως σήμερα, φωτογραφίες της πορείας του 44ου Συντάγματος Πεζικού από τα περίχωρα της Σμύρνης έως το Κάλε Γκρότο, στο δρόμο προς την Άγκυρα. Αυτό το πρωτογενές και ανέκδοτο έως σήμερα, φωτογραφικό υλικό κληροδοτήθηκε στον κ. Κουμουτσάκο, από τον παππού του που πολέμησε ως αξιωματικός στο μικρασιατικό μέτωπο. 

Στην συνέχεια τον Αρχιεπίσκοπο επισκέφθηκε το Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΚΙΝ. ΑΛ. κ. Παύλος Χρηστίδης.

Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης