25 Ιουνίου 2022

Η εορτή του Αγίου Ευθυμίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν Τετάρτην, 20ήν Ἰανουαρίου/2αν Φεβρουαρίου 2022, ἑωρτάσθη εἰς τό Πατριαρχεῖον ἡ ἑορτή τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ ἐκκλησία ἀναμιμνήσκεται ὅτι ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ἦλθεν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν περί τά 420 μ.Χ., ἀφ’ οὗ προηγουμένως εἶχε ζήσει ὡς μοναχός καί ἱερεύς εἰς Μονήν τῆς πατρίδος αὐτοῦ Μελιτηνής τῆς Ἀρμενίας.

Ἀφ’ ὅτου ἦλθεν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ἔζησεν ἐν ἄκρᾳ λιτότητι, πτωχείᾳ καί πάσῃ ἀρετῇ καί ἀσκήσει εἰς τήν ἔρημον τῆς Ἰουδαίας, ἔχων ὡς συνασκητήν τόν Ἅγιον Θεόκτιστον. Ὁ Ἅγιος Θεόκτιστος ἵδρυσε μοναστήριον Κοινόβιον ἐν ᾧ ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ἵδρυσε μοναστικήν Λαύραν, εἰς τήν ὁποίαν ἐδέχετο προκεχωρημένους εἰς τήν ἄσκησιν μοναχούς μετά τήν ἄσκησιν αὐτῶν εἰς Κοινόβιον. Εἰς τήν Λαύραν ταύτην, κειμένην εἰς τήν ἔρημον τῆς Ἰουδαίας μεταξύ Ἱεροσολύμων καί Ἱεριχοῦς, ἐδέχθη τόν Ἅγιον Σάββαν, ἀφ’ οὗ προηγουμένως παρέπεμψεν αὐτόν εἰς τό Κοινόβιον τοῦ Ἁγίου Θεοκτίστου, ἐπειδή ἦτο ἀρχάριος, ὅτε οὗτος ἦλθεν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν τό 456 μ.Χ.

Εἰς τήν Μονήν ταύτην καί εἰς τήν εὐρυτέραν περιοχήν τῆς ἐρήμου ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ἀνεδείχθη μέγας καθοδηγητής μοναχῶν καί λαϊκῶν καί ὑπερασπιστής ἐπίσης τοῦ Δόγματος τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος τοῦ 451 μ.Χ. τῶν ἐν Χριστῷ δύο φύσεων, ἐναντίον τῶν Μονοφυσιτῶν, ἐκ τῶν ὁποίων καί ἀνέσυρε τήν αὐτοκράτειραν Εὐδοξίαν.

Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ἠξιώθη καί τοῦ προορατικοῦ καί θαυματουργικoῦ χαρίσματος παρά τοῦ Θεοῦ καί προσείλκυσεν εἰς τόν Χριστιανισμόν καί φυλήν τῶν Περσῶν, οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν πρό τῆς Λαύρας του καί ἐζήτησεν ἀπό τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων τήν χειροτονίαν δι’ αὐτούς τοῦ φυλάρχου των Ἀσπεβέτου ὡς Μητροπολίτου Παρεμβολῶν.

Τάς πληροφορίας ταύτας παραδίδει εἰς ἡμᾶς ὁ βιογράφος τῶν Παλαιστινίων Ἁγίων Κύριλλος ὁ Σκυθοπολίτης.

Ἡ ἱστορική αὕτη Μονή τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου σῴζεται σήμερον εἰς ἐρείπια ὡς ἐπισκέψιμος ἀρχαιολογικός χῶρος.

Διά τοῦτο ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου ἑωρτάσθη εἰς τήν ἐν τῇ Παλαιᾷ Πόλει Μονήν αὐτοῦ δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν, εἰς τήν ὁποίαν προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης συλλειτουργούντων τῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Κλαυδίου καί π. Ματθαίου, τῶν Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων π. Φάραχ καί π. Νεκταρίου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Δοσιθέου, ψάλλοντος τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου μετά τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς καί συμπροσευχομένων μοναχῶν, λαϊκῶν καί Ἱεροσολυμιτῶν πιστῶν.

Διαρκούσης της θείας Λειτουργίας προσῆλθεν διά προσκύνησιν ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Τόν Μακαριώτατον, τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη ἡ καλῶς ἐπιμελουμένη τῶν τῆς Μονῆς Ἡγουμένη ὁσιωτάτη μοναχή Σάρρα.