Αρχική > > Εκκλησία της Ελλάδος > Πανηγυρικός Εσπερινός στην Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Μουτσιάλης – ΦΩΤΟ

Πανηγυρικός Εσπερινός στην Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Μουτσιάλης – ΦΩΤΟ

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ώ φιλοθεάμονες τών υπέρ νούν καί φιλή­κοοι, μυστικώς επο­πτεύ­­σω­μεν Χριστόν εξα­­στράψαντα καί ενη­­­χηθώμεν τήν τού γεν­­νή­τορος φωνήν».

Εορτή τής Μεταμορ­φώ­σεως τού Κυρίου μας αύριο καί ο ιερός υμνογράφος απευ­θύνει μία πρόσ­κληση πρός όλους όσους θέλουν νά δούν καί νά ακούσουν· πρός όλους όσους αγαπούν νά βλέ­πουν καί νά ακούν. Αλλά δέν μάς καλεί νά δούμε καί νά ακού­σουμε κάτι συνηθισμέ­νο, κάτι καθημερινό. Μάς καλεί νά δού­με κά­τι θαυμαστό καί μονα­δι­κό. Μάς καλεί νά δούμε τόν Χρι­στό νά αστράφτει μέσα στό φώς τής θεότητος καί νά ακούσουμε τή φωνή τού Θεού-Πατέρα νά τόν ανακηρύσσει Υιό αγαπητό.

Πράγματι, αυτό είναι τό πα­ρά­­δοξο θέαμα καί τό υπερκόσμιο άκου­σμα τής αυριανής εορτής. Αυ­­τό είναι τό ξένο θέα­μα καί τό ξένο άκουσμα τής μεγάλης εορτής τής Μεταμορφώσεως πού πα­νηγυρί­ζου­με.

Ζούμε σέ ένα κόσμο πού κατα­κλύζεται από εικόνες καί από θεά­ματα. Ζούμε σέ ένα κόσμο πού στη­ρίζεται στό θέαμα πού προσφέ­ρει στούς ανθρώπους. Ζούμε σέ μία εποχή κα­τά τήν οποία η σύγ­χρο­νη τεχνολογία προσφέ­ρει στόν άνθρωπο μέ με­γάλη ευκολία τήν ει­κο­νική πραγματι­κό­τη­τα. Καί παράλληλα ζού­με σέ ένα κόσμο στόν ο­ποίο οι ήχοι καί τά ακού­σματα κάθε είδους πλημ­μυρί­ζουν τά πάντα καί επη­ρεά­ζουν τά πά­ντα· σέ έναν κόσμο πού οι ήχοι από τά πέρατα τού κόσμου φθά­νουν καί στό πιό απομακρυ­σμένο χωριό καί στόν πιό απομονω­μένο άν­θρω­πο.

Ζούμε σέ μία κοινωνία στήν οποία τά πάντα σχεδόν στηρίζο­νται στόν ήχο καί τήν ει­κόνα. Καί τό ερώτημα πού τίθεται εί­ναι: τότε γιατί νά σπεύ­σουμε νά δούμε τό θέα­μα καί νά ακούσου­με τή φωνή πού μάς προ­τεί­νει ο ιε­ρός υμνο­γρά­φος, πού μάς προτείνει η Εκ­κλη­σία μας;

Γιατί τά συνήθη θεάματα καί ακού­σμα­τα είναι εκ τού κόσμου, καί εάν δέν εί­ναι αμαρτωλά, εάν δέν είναι βλαβερά, εάν δέν είναι δυσάρεστα, δέν έχουν καμία σχέση μέ αυ­τό πού πραγμα­τι­κά ευ­φραί­νει τήν ψυχή μας, δέν έχουν καμία σχέση μέ αυτό πού στό βάθος επι­θυμεί νά απο­λαύσει. Γιατί αυτό τό θέαμα δέν είναι εικο­νι­κή πραγ­ματικότητα, καί αυ­τός ο ήχος τής φω­νής τού Θεού δέν είναι πλαστός καί απατηλός.

Αντίθετα από τά θεά­μα­τα καί τά ακούσματα τού κόσμου πού μάς πα­ρασύρουν σάν τίς μυθι­κές σει­ρή­νες σέ κό­σμους ψεύτικους καί απα­τηλούς, τό θέαμα τού μετα­μορ­φωθέντος Χριστού καί τό άκου­­σμα τής φωνής τού Θε­ού-Πατρός μάς δεί­χνει τόν πραγματι­κό κό­­σμο τού ουρανού καί μάς κα­­λεί πρός αυτόν, γιατί αυτός είναι ο προ­ο­ρι­σμός μας, αυτή είναι η αλη­­θινή μας πατρίδα.

Ο Χριστός μεταμορ­φώ­­θηκε στό όρος Θαβώρ όχι γιά νά τρομάξει αλλά γιά νά ενισχύσει τούς μα­θη­τές του στήν πίστη καί δι’ αυτών καί όλους τούς ανθρώπους. Γιά νά τούς δείξει ποιός πραγ­ματικά εί­ναι καί ποιόν αποφάσισαν νά ακο­λου­­­θήσουν εγκαταλεί­πο­ντας τά πάντα. Γιά νά τούς δείξει ποιά ήταν η αληθινή μορφή του καί αληθινή ταυ­τότητά του. Γιά νά τούς δείξει ποιά είναι η δόξα καί η λαμπρότητα πού αναμένει στόν ου­ρανό όσους πιστεύουν σ’ Αυ­τόν καί τόν ακολου­θούν.

Ο Χριστός όμως δέν επε­φύλαξε αυτό τό μο­να­δικό θέαμα μόνο στούς τρείς μαθητές του πού τόν συνόδευ­σαν στό όρος Θαβώρ καί αξιώθηκαν νά α­κού­­σουν τή φωνή τού Θεού. Τό προσφέρει σέ όλους τούς πιστούς κά­θε εποχής, τό προσφέ­ρει καί σέ όλους εμάς, άν θελήσουμε νά τόν ακο­λουθήσουμε στό νοη­τό Θαβώρ.

Η ζωή τής Εκκλησίας μας, η ζωή τών αγίων μας είναι γεμάτη από εμπειρίες τής θείας Με­ταμορφώ­σεως, είναι γε­μάτη από εμπειρίες τού θείου φωτός πού έλαμ­ψε στό όρος Θαβώρ καί έκανε τά ιμάτια τού Χρι­­στού νά φαίνονται λευκά ως τό φώς καί τό πρόσωπό του ως ο ή­λι­ος. Καί αυτών τών εμ­πειριών καλεί καί εμάς ο ιερός υμνο­γρά­φος νά γίνουμε μέτο­χοι, γιατί όλοι μπορούμε μέ τή χά­ρη τού Θεού νά γί­νουμε, εάν αγωνισθού­με καί προσπαθήσουμε νά καθάρουμε τόν εαυ­τό μας, νά καθάρουμε τά μάτια τής ψυχής μας από τά θεάματα τού κό­σμου πού τήν κατακλύ­ζουν, εάν καθάρουμε τά αυτιά μας από τούς ή­χους πού τά πληρούν καί εάν στρέψουμε τήν προσοχή μας στόν έσω μας άνθρωπο, εκεί πού τελεσιουργούνται τά μυ­στή­ρια τού Θεού.

Καί βε­βαίως εμείς μπο­ρεί νά μήν είμαστε άξιοι, όπως οι άγιοι, νά δούμε τό φώς τής Με­ταμορ­φώ­σεως, νά δού­με τό άκτι­στο φώς, μπο­ρούμε όμως στό μέ­τρο τών δυ­νατοτήτων μας νά κα­τα­νοήσουμε κάτι από τή λάμψη του καί νά ακού­σουμε τή φω­νή τού Θεού καί στή δική μας ψυχή. Γιατί ο Θεός δίνει στόν καθένα μας τή χάρη νά τόν δεί, όπως καί στούς μα­θη­τές καί αποστόλους του, «καθώς ηδύ­να­ντο», όσο δηλαδή ο κα­θέ­νας μας μπορεί.

Αυτής τής χάριτος εύ­χομαι ταπεινά, διά πρεσβειών καί τού οσίου Παϊσίου τού Αγιορείτου, νά αξιώσει ο μεταμορφωθείς Κύριος καί όλους εμάς πού τιμούμε εν ευλαβεία καί κατα­νύ­ξει τή θεία του Μετα­μόρ­φωση καί πού σπεύσαμε νά τήν εορτάσουμε απόψε στήν πανηγυ­ρίζουσα Ιερά αυτή Μονή, αλλά καί στίς ευλαβείς μοναχές τής Ιε­ράς αυτής Αδελφότητος οι οποί­ες αγωνίζονται καθημερινά γιά τήν προσωπική τους μεταμόρφωση.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Related posts