28 Ιουνίου 2022

Η Εορτή της Αναλήψεως στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων – ΦΩΤΟ

Τήν Πέμπτην, 27ην Μαΐου /9ην Ἰουνίου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν καί τό προσκυνηματικόν καθεστώς ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς εἰς οὐρανούς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἑωρτάσθη ἐν χαρμολύπῃ τό γεγονός ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, τεσσαράκοντα ἡμέρας μετά τήν Ἀνάστασιν Αὐτοῦ καί μετά πολλάς ἐμφανείας Αὐτοῦ, ἀνελήφθη εἰς τούς οὐρανούς, τῶν μαθητῶν Αὐτοῦ βλεπόντων Αὐτόν ἐπαιρόμενον καί ἐκάθισεν εἰς οὐρανούς ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός, φέρων μεθ’ Ἑαυτοῦ τήν κατά τήν Ἐνανθρώπησιν προσληφθεῖσαν ἀνθρωπίνην φύσιν ἡμῶν.

Τό γεγονός τῆς Ἀναλήψεως ἑωρτάσθη ἐπί τοῦ τόπου, ἐν ᾧ συνέβη, ἤτοι ἐπί τῆς κορυφῆς τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν πρός Βηθφαγῆν.