21 Μαΐου 2024

Η Εορτή της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος στα Ιεροσόλυμα – ΦΩΤΟ

Τήν Κυριακήν, 4ην /17ην Μαΐου 2020, Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος κατά τό Πεντηκοστάριον, ἑωρτάσθη  ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ Σαμαρεῖτις γυνή συνήντησε τόν Κύριον εἰς τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, εἰς Νεάπολιν τῆς Σαμαρείας καί ἐκεῖ ὁ Κύριος ὑπό τό πρόσχημα τοῦ αἰτήματος νά πίῃ ὕδωρ ἐκ τῆς ὑδρίας αὐτῆς, ἀπεκάλυψεν εἰς αὐτήν ὅτι Ἐκεῖνος εἶναι τό ὕδωρ τό ζῶν, τό ἁλλόμενον εἰς ζωήν αἰώνιον καί ὁ Μεσσίας, ὁ Χριστός, (Ἰω. Κεφ. 4).

Τό γεγονός τοῦτο ἑωρτάσθη  ἐφέτος ὑπό τοῦ ἡγουμένου τοῦ Φρέατος καί ἀνακαινιστοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σαμαρείας, Ἁγίας Φωτεινῆς, Ἀρχιμανδρίτου Ἰουστίνου εἰς αὐτόν τόν τόπον, ἐν ᾧ καί τό σκήνωμα τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου εἰς τό πλαίσιον τῶν μέτρων προστασίας τῆς ὑγιείας ἐκ τοῦ ἰοῦ Covid -19.

Διά τόν αὐτόν λόγον δέν μετέβη ἐκεῖ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἀλλά μετέβη καί ἐλειτούργησεν τήν πρωΐαν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων εἰς Τιβεριάδα, ἔνθα ἐδέχθη Αὐτόν ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Παρθένιος.