Αρχική > > Οικουμενικό Πατριαρχείο > Εόρτιον Τράπεζαν προς τους Μουσικολ. Ιεροψάλτας της Κωνσταντινουπόλεως παρέθεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης

Εόρτιον Τράπεζαν προς τους Μουσικολ. Ιεροψάλτας της Κωνσταντινουπόλεως παρέθεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 18ην Ἰανουαρίου, παρέθεσε γεῦμα εἰς τήν Πατριαρχικήν ἑόρτιον Τράπεζαν πρός τούς Μουσικολ. Ἱεροψάλτας τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν παρακειμένων Ἱ. Μητροπόλεων, εἶτα δέ ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, τοῦ νομίσματος λαχόντος εἰς τό τεμάχιον τοῦ Μουσικολ. κ. Σταματίου – Νικολάου Κίσσα, Ἄρχοντος Πρωτομαΐστορος, Προέδρου τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλό-γου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἀκρόασιν, τήν Α. Θ. Πανα-γιότητα προσεφώνησεν ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Μουσικολ. κ. Γεώργιος Μπακόπουλος, Ἄρχων Β’ Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἀναπτύξας τάς ἀναδιαρθρωτικάς ἀλλαγάς εἰς τήν λειτουργίαν τοῦ Συνδέσμου καί ἀπαριθμήσας τάς προγραμματιζομένας δραστηριότητας αὐτοῦ κατά τό ἀρξάμενον ἔτος, ἀπήντησε δέ ὁ Παναγιώτατος, ἀπευθύνας πατρικάς παραινέσεις, ἐπιδαψιλεύ-σας τήν εὐλογίαν Του ἐπ᾿ αὐτούς καί διανείμας αὐτοῖς τήν Ἐπετηρίδα-Τυπικόν τοῦ ἔτους 2020.

Ακολουθεί η ομιλία του Προέδρου μουσικόφιλων

 

Related posts