Αρχική > > ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ > Αρχιεπισκοπή Αμερικής > Αρχιεπίσκοπος προς τους συνοδικούς Ιεράρχες: “Προσβλέπω στην συνεργασίας μας για τη διάδοση του Ευαγγελίου στην Αμερική”

Αρχιεπίσκοπος προς τους συνοδικούς Ιεράρχες: “Προσβλέπω στην συνεργασίας μας για τη διάδοση του Ευαγγελίου στην Αμερική”

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς συνῆλθεν εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Συνόδου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τήν 16ην καί 17ην Ὀκτωβρίου 2013 ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καί τήν συμμετοχήν ἁπάντων τῶν Μελῶν αὐτῆς.

Ἡ Σύνοδος κατά τήν συνεδρίαν αὐτῆς ἠσχολήθη μέ σειράν θεμάτων ἀφορώντων εἰς τήν ζωήν καί τό ἔργον τῆς Ἐκκλησίας μεταξύ τῶν ὁποίων καί τά ἑξῆς:

1) Λειτουργικά θέματα: Τήν προηγουμένην ἥτοι τήν 15ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἡ Σύνοδος ἐπεξειργάσθη μετάφρασιν εἰς τήν Ἀγγλικῆν τοῦ κειμένου τῆς Θείας Λειτουργίας καί ἐπεράτωσε τό ἔργον αὐτῆς. Είς τήν τελικήν αὐτῆς μορφήν, ἡ μετάφρασις ἐνσωματώνει καί στοιχεῖα παρελθόντα ἐκ τῆς δοκιμαστικῆς χρήσεως αύτῆς ὑπό ἱερέων τῆς Ἱ.Α.

2) Κανονικά θέματα: α) Ἐξητάσθησαν θεμάτα πειθαρχικῆς φύσεως κληρικῶν. β) Ἀνεθεωρήθη ὁ κατάλογος ὀνομάτων κληρικῶν ὑποψηφίων πρός Ἀρχιερατείαν, ὡς εἴθισται κατ΄ ἔτος.

3) Θέματα διοικητικῆς φύσεως: α) Ἠ Σύνοδος ἐνέκρινε διαδικασίαν ἐκδόσεως ἐκκλησιαστικῶν ἀδειῶν γάμου διά μελλονύμφους, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νά τελέσουν τόν γάμον των εἰς Μητρόπολιν ἐτέραν ἑκείνης εἰς τήν ὁποίαν διαμένουν. β) Τά Μέλη τῆς Συνόδου εἴχον τήν εὐκαιρίαν νά ἐνημερωθοῦν περί τῆς πορείας τῶν ἔργων διά τήν άνέγερσιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς Ground Zero.

4) Ποιμαντικά θέματα: Ἠ Σύνοδος ἠσχολήθη ἐκτενῶς μέ θέματα σχετικά μέ τήν νεότητα καί τοῦς τρόπους διά τήν καλυτέραν χριστιανικήν διαπαιδαγώγησιν της. β) Ἐγένετο, ἐπίσης, ἀναφορά είς τό μείζον θέμα τῆς οἰκογενείας καί είς τήν ἀνάγκην άναπτύξεως προγραμμάτων διά τήν ἐνίσχυσιν αὐτῆς ὡς καί τῶν ἐπί μέρους πτυχῶν της.

5) Θρησκευτική παιδεία: α) Τήν Σύνοδον ἀπασχόλησαν θέματα σχετιζόμενα μέ τήν θεολογικήν κατάρτισιν τῶν ὐποψηφίων κληρικῶν καθῶς καί τό Εἰδικόν Μορφωτικόν Πρόγραμμα Διακόνων. Ἐπίσης συζητήθη ἡ ἀνάγκη ἀναθεωρήσεως τοῦ βοηθητικοῦ ἐγχειριδίου (manual) Ὁδηγοῦ τοῦ Ἱερέως. β) Ἠ Σύνοδος άνεφέρθη καί είς τό ἔργον, τό ὁποίον ἐπιτελεῖται εἰς τάς ἐνορίας, πρός προαγωγήν τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας ἐνισχυόμενον συνεχῶς καί διά τῆς ἐκδόσεως νέων ἐγχειριδίων, πρός ἐκμάθησιν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης και πολιτισμοῦ, ὑπό τήν ἐπίβλεψιν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Ἐγένετο παρουσίασις τῶν νέων διδακτικῶν βιβλίων ἥτοι τοῦ πρώτου τεύχους  τοῦ τρίτου ἐπιπέδου ἐκμαθήσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καί τοῦ εἰδικοῦ βιβλίου διά παιδιά νηπιαγωγείου. Τά ἔξοδα παραγωγῆς τῶν ὡς ἄνω βιβλίων καλύπτονται διά τῆς γενναιοδώρου χορηγίας τοῦ κληροδοτήματος Πίστις (Faith Endowment for Orthodoxy and Hellenism) .

Ἡ  ἐπί διήμερον συνεδρία της Συνόδου ὠλοκληρώθη τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης 17 Ὀκτωβρίου καί τά Μέλη τῆς Συνόδου ἀκολούθως μετέβησαν εἰς τό ξενοδοχεῖον Marriott πρός συμμετοχήν των εἰς τάς ἐργασίας τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου.

Μετά το πέρας της Συνόδου ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος δήλωσε:Με ιδιαίτερη χαρά προήδρευσα σήμερα για πρώτη φορά και συναντήθηκα με τους αδελφούς Ιεράρχες της Ιεράς Επαρχιακής Σύνοδου. Προσβλέπω στη συνέχεια της συνεργασίας μας για τη διάδοση του Ευαγγελίου στην Αμερική”.

Related posts