Αρχική > > ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ > Οικουμενικό Πατριαρχείο > Ο Ἐξοχ. κ. Wilbur Ross, Υπουργός Εμπορίου της Αμερικής, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Ο Ἐξοχ. κ. Wilbur Ross, Υπουργός Εμπορίου της Αμερικής, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Τήν Κυριακήν, 8ην Σεπτεμβρίου, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα ὁ Ἐξοχ. κ. Wilbur Ross, Ὑπουργός Ἐμπορίου τῆς Ἀμερικῆς, συνοδευόμενος ὑπό πολυμελοῦς κλιμακίου συνεργα-τῶν αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐξοχ. κ. David Satterfield, νέου Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, πρός πραγματοποίησιν ἐθιμοτυπικῆς ἐπισκέψεως.

Ἡ Α. Ἐξοχότης ἔσχε συνάντησιν καί ἐγκάρδιον συνομιλίαν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, περί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.

Κατά τήν συνάντησιν, ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργός ἐπέδειξεν ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον διά τό ζήτημα τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης καί τῆς ἐπισκευῆς τοῦ Ὀρφανοτροφείου τῆς Πριγκήπου, ἐνῷ ἐξῇρε τάς διαθρησκει-ακάς καί διαχριστιανικάς πρωτοβουλίας τῆς Μητρός Ἐκκλη-σίας καί ἀνεφέρθη εἰς τήν ἐκτίμησίν του διά τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρον. Ὁ Παναγιώτατος ἀνεφέρθη μεταξύ ἄλλων καί εἰς τήν σχεδιαζομένην ἐπίσκεψίν Του εἰς Ἀμερικήν κατά τόν προσεχῆ Μάϊον.

Τῷ Ἐξοχ. κ. Ross, ξεναγηθέντι ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τιμαί κατά τε τήν ἄφιξιν καί κατά τήν ἀναχώρησιν αὐτοῦ ἐκ τῶν Πατριαρχείων.

Related posts