Αρχική > > ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ > Οικουμενικό Πατριαρχείο > Ανακοίνωση του Συνδέσμου Μουσικόφιλων Πέραν Κωνσταντινουπόλεως για τον Λαμπαδάριο Ιωάννη Χαριατίδη

Ανακοίνωση του Συνδέσμου Μουσικόφιλων Πέραν Κωνσταντινουπόλεως για τον Λαμπαδάριο Ιωάννη Χαριατίδη

Ἅμα τῷ ἀκούσματι τοῦ θλιβεροῦ ἀγγέλματος τῆς κοιμήσεως Ἄρχοντος πρῴην Λαμ-παδαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Ἰωάννου Χαριατίδου, διακεκρι-μένου μέλους τοῦ Συνδέσμου μας, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον αὐτοῦ συνῆλθεν ἐκτά-κτως καὶ ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως ὅπως:

1ον Παραστῇ σύσσωμον εἰς τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ Ἄρχοντος καὶ διαβι-βάσῃ καταλλήλως τὰ εἰλικρινῆ συλλυπητήρια τοῦ ἱεροψαλτικοῦ κόσμου τῆς Πόλεώς μας εἰς τὰ τεθλιμένα τέκνα τοῦ ἐκλιπόντος Ἄρχοντος, τιμήσῃ δὲ τὸν πολυσέβαστον νεκρὸν διὰ τῆς καταθέσεως στεφάνου ἀνθέων,

2ον Καταβάλλῃ χρηματικὸν ποσὸν εἰς μνήμην τοῦ ἐκλιπόντος εἰς κοινωφελὲς Ἵδρυμα τῆς Πόλεώς μας,

3ον Ἀφιερώσῃ προσεχῆ ἐκδήλωσιν τῆς Χορῳδίας τοῦ Συνδέσμου πρὸς ἀνάδειξιν τῆς πολυετοῦς προσφορᾶς αὐτοῦ εἰς τὰ ἱεροψαλτικὰ δρώμενα τῆς Πόλεως, καὶ

4ον Δημοσιεύσῃ τὸ παρὸν ψήφισμα εἰς τὸν ὁμόγλωσσον Τύπον

Related posts