Αρχική > > ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ > Οικουμενικό Πατριαρχείο > Η Εορτή του Αγίου Πνεύματος στο σταυροδρόμι χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου

Η Εορτή του Αγίου Πνεύματος στο σταυροδρόμι χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν πανηγυρίσαντα Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 17ην Ἰουνίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἱεράρχαι κ. Ἀλέξιος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδο-φόρος καί Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τῆς Ζαππείου Σχολῆς καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί τῆς Πόλεως.

Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανου-πόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, ἐκθέσας τάς δραστηριότητας καί τήν συμβολήν αὐτῆς εἰς τήν Ὁμογενειακήν Ἐκπαίδευσιν, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ καλωσώρισεν ὅλως ἰδιαιτέρως τά μέλη τῆς Ποδοσφαιρικῆς Ὁμάδος «ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ» καί τῆς Ἀκαδημίας Ποδοσφαίρου «ΑΤΛΑΣ», ηὐχήθη κατευόδιον εἰς τόν μετά δύο ἡμέρας ἀναχωροῦντα διά τόν Νέον Κόσμον διά νά ἐνθρονισθῇ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρον, συνοδευόμενον, ἐκ μέρους τῆς ἐκεῖσε Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, ὑπό τοῦ ἁγίου Ἀτλάντας, ἐνῷ ἐξῇρε τάς πρωτοποριακάς πρωτοβουλίας τοῦ ἁγίου Ἱωαννίνων, ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως, πρός διαποίμανσιν τοῦ ποιμνίου του, ὡς καί τήν ἀδιάπτωτον ἀφοσίωσιν καί τόν πηγαῖον σεβασμόν του πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ προαυλείῳ χώρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ

Related posts