Αρχική > > ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ > Οικουμενικό Πατριαρχείο > Μέγας Πατριαρχικός Εσπερινός στο Φανάρι

Μέγας Πατριαρχικός Εσπερινός στο Φανάρι

Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 11ης Μαΐου, καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Συνοδικοί ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Θείας Μεταμορφώσεως Ν. Κορδελιοῦ καί ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φωκίδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Μουλατσιώτου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτῆς, ὡς καί μέλη τῆς Ὀργανώσεως «AHEPA», ἐξ Ἀμερικῆς, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἐπε-δαψίλευσε τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, καλωσορίσας πάντας ἐγκαρδίως εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐνημέρωσε δέ αὐτούς περί τῶν ἄρτι περατωθεισῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἀναφορικῶς πρός τήν ἀνάδειξιν νέων, δραστηρίων καί λίαν κατηρτισμένων Ποιμεναρχῶν, διαπνεομένων ὑπό τοῦ ἤθους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, διά τάς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπάς Ἀμερικῆς καί Αὐστραλίας, ἀναφερθείς ἰδιαιτέρως εἰς τήν ἄσβεστον προσδοκίαν διά τήν, σύν Θεῷ, ἐπαναλειτουργίαν τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ἡ ὁποία θά τροφοδοτῇ καί πάλιν μέ ἄξια καί ἱκανά στελέχη τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ.

Related posts