26 Νοεμβρίου 2022

Επίσημη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στην Εκκλησία της Ρουμανίας

Επίσημη επίσκεψη στο Βουκουρέστι πραγματοποιεί από σήμερα, Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ύστερα από πρόσκληση του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας Δανιήλ, για να προστεί των εγκαινίων του νέου Καθεδρικού Ναού της Πρωτεύουσας της Ρουμανίας. 

Το πρωί ο Πατριάρχης Ρουμανίας καλωσόρισε  τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την συνοδεία του  στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου και ακολούθως πραγματοποιήθηκε η επίσημη υποδοχή στην Έδρα του Πατριαρχείου και Δοξολογία στον παρακείμενο παλαιό Πατριαρχικό Καθεδρικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ταυτόχρονα έγινε και η υποδοχή αποτμήματος του Ιερού Λειψάνου του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, το οποίο έφερε από την Πάτρα, τόπο μαρτυρίου του Αγίου, ο Ποιμενάρχης της πόλης, Μητροπολίτης Χρυσόστομος.

«Αίνον ολοκάρδιον και δοξολογίαν ολόψυχον αναπέμπομεν προς τον εν Τριάδι Πανάγιον Θεόν, ο Οποίος μας αξιώνει διά μίαν ακόμη φοράν να έλθωμεν εις την ευλογημένην Χώραν της Ρουμανίας, προσκεκλημένοι της αγάπης σας», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην ομιλία του μετά τη Δοξολογία, ευχαριστώντας τον Πατριάρχη Δανιήλ για την πρόσκληση να συμμετάσχει σε ένα ιστορικό γεγονός για την Εκκλησία της Ρουμανίας και τον πιστό λαό της χώρας. Δεν παρέλειψε δε να αναφερθεί και στην πολύτιμη συμβολή του Πατριάρχη Ρουμανίας στην επιτυχία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, το 2016, «όχι μόνον λόγω της λιπαράς και βαθείας Θεολογικής του μορφώσεως και δογματικής καταρτίσεως, ένεκα της οποίας ήτο εις θέσιν να εισφέρη ουσιαστικόν λόγον επί καιρίων και λεπτών θεμάτων, αλλά και λόγω των ανοικτών οριζόντων του και του συναινετικού και φιλειρηνικού χαρακτήρος του, άτινα και εξετιμήθησαν μεγάλως υπό πάντων των αγίων Συνοδικών Αδελφών, Προκαθημένων και λοιπών».

«Η ανέγερσις του νέου Καθεδρικού Ναού γνωρίζομεν, αγαπητοί, ότι αποτελεί ιερόν Τάμα του Ρουμανικού λαού διά την εθνικήν ελευθερίαν, την οποίαν του εχάρισεν ο Θεός, και χρονολογείται ήδη ως πρώτη αναφορά από του 1878, επισημότερον δε από της δημιουργίας του Ρουμανικού Κράτους υπό την σημερινήν του πλήρη μορφήν, ήτοι από του 1918. Και ιδού, εκατόν ή, εάν προτιμάτε, εκατόν τεσσαράκοντα έτη μετά, το παλαιόν εκείνο Τάμα και ιερόν όνειρον των ευσεβών πατέρων, τα άξια τέκνα των το έχουν πλέον, θεία συνάρσει, μετουσιώσει εις έργον και ολοκληρώσει λαμπρώς, και καλούμεθα να το καθαγιάσωμεν μεθαύριον και να το παραδώσωμεν εις την λατρείαν του Ελευθερωτού των ψυχών και των σωμάτων ημών, ένδεκα μόλις έτη από της καταθέσεως του θεμελίου λίθου.

Συγκίνησις, όχι ολιγωτέρα ούτε μικροτέρα της ιδικής σας, Μακαριώτατε, και αγαλλίασις και πνευματική χαρά συνέχει και ημάς, καθ’ όσον δεσμοί πνευματικοί άγιοι και αρχαίοι συνδέουν την Εκκλησίαν σας και τον αξιόθεον Ρουμανικόν Λαόν μετά της Μητρός αγίας Μεγάλης του Χριστού εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησίας και του ευσεβούς ημών Γένους. Είσθε κυριολεκτικώς «οστούν εκ των οστέων μας και σαρξ εκ της σαρκός» (Γεν. 1, 10) μας. Επί αιώνας ήμεθα μία ποίμνη Χριστού, εν σώμα και εν πνεύμα εις τας φιλοστόργους αγκάλας της ποτνίας κοινής ημών Μητρός, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, συνοδοιπόροι εις δυσκόλους ιστορικάς ώρας και στενάς και δυσβάτους ατραπούς, συγκακουχούμενοι, συγκινδυνεύοντες, συναγωνιζόμενοι τον καλόν αγώνα της ευσεβείας και συμμαρτυρούντες την αλήθειαν του Ευαγγελίου. Κάθε χαρά, κατά ταύτα, κάθε επιτυχία και πρόοδος και αύξησις ιδική σας, είναι και ημετέρα, όπως εξ αντιθέτου και κάθε λύπη, κάθε δυσκολία και κάθε πρόβλημά σας τα θεωρούμεν και τα αισθανόμεθα ως ιδικά μας. Το αυτό γνωρίζομεν ότι αισθάνεσθε και σείς δι’ ημάς αντιστοίχως, και ούτω πιστοποιείται η γνησιότης της αδελφότητος και βεβαιούται έτι μάλλον ότι «εν σώμά εσμεν εν Χριστώ, ο δε καθ’ εις αλλήλων μέλη» (Ρωμ. 12, 5), παρά το ότι προ πολλού εχειραφετήθητε δικαιοδοσιακώς, κανονική Πατριαρχική και Συνοδική ημών αποφάσει, εις Αυτοκέφαλον Εκκλησίαν, εκδοθέντος του προς τούτο σεπτού Πατριαρχικού Τόμου υπό του αοιδίμου προκατόχου ημών Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακείμ Δ΄ κατά το έτος 1885. Την Αυτοκεφαλίαν ούτε ημείς ούτε σείς υπολαμβάνομεν ως άκραν απομόνωσιν και αποξένωσιν απ’ αλλήλων. Πολλού γε και δεί! Τοιούτόν τι θα ήτο αναίρεσις θεμελιωδών αρχών της Ορθοδόξου Εκκλησιολογίας και τούτ’ αυτό έκπτωσις περί την πίστιν!».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην παρουσία του Μητροπολίτη Πατρών Χρυσοστόμου και στη μεταφορά του αποτμήματος του ιερού Λειψάνου του Αγίου Ανδρέου, ιδρυτού της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως.

Προηγουμένως ο Πατριάρχης Δανιήλ προσφώνησε με θερμούς λόγους τον Οικουμενικό Πατριάρχη, επισημαίνοντας ότι και με τη σημερινή επίσκεψή του, «αποδεικνύεται η πνευματική σχέση μεταξύ της Ορθοδόξου Ρουμανικής Εκκλησίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Υπενθύμισε δε ότι η Εκκλησία της Ρουμανίας έλαβε την Αυτοκεφαλία της με τον Πατριαρχικό και Συνοδικό Τόμο, που χορήγησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις 25 Απριλίου 1885,  καθιστώντας την «αδελφή εν Χριστώ και συλλειτουργό για την κήρυξη του Ευαγγελίου της Βασιλείας του Θεού και την καθοδήγηση των πιστών στην οδό της σωτηρίας».

«Αυτό το γεγονός των Εγκαινίων του Ιερού Βήματος του Εθνικού Καθεδρικού Ναού αποτελεί , ταυτόχρονα, ο εορτασμός της 100ης επετείου από την Ένωση του 1918 όλων των Ρουμανικών περιοχών σε ένα ενιαίο Κράτος – το Βασίλειο της Μεγάλης Ρουμανίας. Το πρώτο ευεργετικό αποτέλεσμα αυτής της Ενώσεως του 1918 ήταν η ύψωση της Ορθοδόξου Ρουμανικής Εκκλησίας στο βαθμό του Πατριαρχείου, αναγνωρισμένου από τον αείμνηστο προκάτοχό σας, τον Πατριάρχη Βασίλειο Γ’, μέσω του Τόμου με αριθμό 1579, της 30ης Ιουλίου 1925».

Το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης δέχθηκε στο κατάλυμά του τον Πρόεδρο της Γερουσίας και πρώην Πρωθυπουργό της Ρουμανίας  Calin Popescu-Tariceanu, ενώ αμέσως μετά πραγματοποίησε διαδοχικές επισκέψεις στις Πρεσβείες της Τουρκίας και της Ελλάδος, όπου τον υποδέχθηκαν με θέρμη οι Πρέσβεις κκ Osman Koray Ertas και Βασίλης Παπαδόπουλος. Το βράδυ ο Παναγιώτατος παρακάθησε σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Πρέσβης της Ελλάδος στο Βουκουρέστι με τη συμμετοχή πολλών εκλεκτών εκπροσώπων της Ομογένειας της Ρουμανίας.