21 Ιουλίου 2024

Αλλαγή της Λάρνακας για τον Όσιο Σάββα τον Ηγιασμένο στα Ιεροσόλυμα (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν νύκτα τοῦ Σαββάτου, 30ῆς Σεπτεμβρίου / 13ης Ὀκτωβρίου 2018, ἐτελέσθη εἰς τήν Ἱεράν Λαύραν τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου ἡ κατά τήν Ἁγιοσαββιτικήν τάξιν νυκτερινή ἀκολουθία καί λειτουργία, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου, καί τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Πέλλης κ. Φιλουμένου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἀραβοφώνων Ἱερέων, ὡς καί παρεπιδημούντων ἐξ ἄλλων Ἐκκλησιῶν, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου καί τοῦ διακόνου Δημητρίου.

Ἡ Πατριαρχική καί Ἀρχιερατική Λειτουργία ἐγένετο ἐπί τῷ γεγονότι τῆς κατά τήν ἑσπέραν ταύτην μεταθέσεως τοῦ τιμίου λειψάνου τοῦ ὁσίου Σάββα ἐκ τῆς λάρνακος, ἐν ᾗ μετεκομίσθη ἐκ Βενετίας τήν 12ην Ὀκτωβρίου 1965 εἰς νέαν καλλιπρεπεστάτην ἀργυρᾶν λάρνακα, κατασκευασθεῖσαν τῇ εὐγενεῖ καί ἐπιμελημένῃ καί ἀόκνῳ φροντίδι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου, τῇ χορηγίᾳ τοῦ κ. Χαραλάμπους Μυλωνᾶ, ἱδρυτοῦ καί Προέδρου τῆς Ναυτιλιακῆς Ἑταιρείας TRANSMED SHIPPING καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Χαρικλείας καί τῇ θαυμασίᾳ τέχνῃ τῶν ἀρχιτεκτόνων Πέτρου Κουφοπούλου καί Μαρίνης Μυριανθέως-Κουφοπούλου, τῶν ἀργυροχόων Βασιλείου καί Σπυρίδωνος Χάϊδου καί τῆς ἐν Βόλῳ Ἑταιρείας τῶν ἀδελφῶν Λαζάρου.

Ἡ πρᾶξις αὕτη ἀποτελεῖ ἐλάχιστον ἀντίδωρον πρός τόν Ἅγιον Σάββαν, ἀνθ᾽ ὧν πρεσβειῶν καί ἰάσεων οὗτος παρέχει εἰς τούς Ἁγιοσαββίτας καί Ἁγιοταφίτας Πατέρας, εἰς τούς προσκυνητάς καί εἰς τόν κόσμον ἅπαντα ἕως τῶν περάτων τῆς οἰκουμένης διά τοῦ ἀφθάρτου καί τιμίου αὐτοῦ λειψάνου.

Ἅμα τῇ ἀπολύσει ἡ Πατριαρχική Συνοδεία παρεκάθισεν εἰς τήν κέρασμα, τό ὁποῖον παρέθεσεν ὁ Πνευματικός τῆς Λαύρας Ἀρχιμανδρίτης Εὐδόκιμος προσφωνῶν διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ:

Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Σεβαστοί μου Πατέρες καί εὐλαβεῖς προσκυνηταί,

Ἡ σημερινή ἡμέρα συνεκάλεσε ἡμᾶς νά ἑoρτάσωμεν ἕνα ἱστορικό γεγονός εἰς τήν Ἱεράν καί σεβασμίαν Λαύραν τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.

Πρόκειται διά τήν μετάθεσιν τοῦ ἱεροῦ σκηνώματος τοῦ Ἁγίου ἐκ τῆς παλαιᾶς λάρνακος εἰς τήν νέαν ἀργυρᾶν καί περίτεχνον.

Πρίν ἀπό 53 χρόνια, ἐπί εὐκλεοῦς Πατριαρχίας Βενεδίκτου τοῦ Α΄ μετά ἀπό ὅλες τίς διαδικασίες πού γίνανε μέ τούς Λατίνους καί τούς ἐκπροσώπους τοῦ Πατριαρχείου μας, διωρίσθη ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ἐπιτροπή διά τήν παραλαβήν τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Σάββα ἐκ τῆς Βενετίας εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Λαύραν.

Εἰς τήν Ἐπιτροπήν συμμετέσχον ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Καισαρείας Βασίλειος, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γερμανός, μετέπειτα Μητροπολίτης Πέτρας, ὁ μόνος ἐπιζῶν ἔκτοτε Ἱεροδιάκονος Κυριακός, μετέπειτα Μητροπολίτης Ναζαρέτ, ὁ σεβαστός Γέροντάς μας μακαριστός Ἀρχιμανδρίτης Σεραφείμ καί ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεοδόσιος, ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου  Λαζάρου Βηθανίας,  ὁ ὁποῖος ἔφερε καί τά ἄμφια, τά ὁποῖα ἐφόρεσε εἰς τόν Ἅγιον.

Εὐχαριστοῦμε τόν Πανάγαθον Θεόν πού μᾶς ἠξίωσε νά ἀλλάξωμεν τά ἄμφια τοῦ Ἁγίου μας, νά λάβωμε μεγάλη εὐλογία ὅσοι εὑρέθημεν ἐδῶ σέ αὐτήν τήν ὡραίαν τελετήν.

Εὐχαριστοῦμε θερμότατα τόν Μακαριώτατον Πατέρα καί Πατριάρχην ἡμῶν κ.κ. Θεόφιλον, εἰς τόν Ὁποῖον πιστεύω ὅτι ὁ Ἅγιος Σάββας ἔνευσε εἰς τήν φιλομόναχον καρδίαν Του καί ἐχορήγησε τήν εὐλογίαν καί ἔτσι δρομολογήθηκε παρά τίς δυσκολίες ἡ κατασκευή τῆς ἐν λόγῳ λάρνακος.

Θερμάς εὐχαριστίας ὀφείλομεν εἰς τό εὐλαβέστατον ζεῦγος τῶν ἀγαπητῶν ἀδελφῶν κ. Χαραλάμπους Μυλωνᾶ καί τῆς ἐριτίμου αὐτοῦ συζύγου κ. Χαρικλείας διά τήν μεγάλην προσφοράν των διά τήν κατασκευήν τῆς Ἱερᾶς λάρνακος τοῦ Ἁγίου Σάββα.

Ἐπίσης εὐχαριστοῦμεν ὁλοψύχως τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαον, ὁ ὁποῖος εἶχε τήν πρώτην σκέψιν σχετικά μέ τήν λάρνακα καί μέ πολλήν ἀγάπην, φροντίδα καί ἐπιμέλειαν ἐμερίμνα μέχρι λεπτομερείας, ὥστε νά γίνουν ὅλα καθώς πρέπει σέ ἕνα μεγάλο Ὅσιο Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας.

Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης καί τούς τεχνίτας τῆς λάρνακος, οἱ ὁποῖοι ἐργάσθηκαν μέ πολύ ζῆλο καί ἀγάπη, ὥστε νά γίνουν ὅλα ὅσο τό δυνατόν καλύτερα, ἀλλά καί ὅλους ὅσοι ἀφανῶς συνέβαλον καθ’ οἱονδήπτε τρόπον εἰς τόν ἀπαρτισμόν τοῦ ἱεροῦ τούτου ἔργου. Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπερενδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας καί τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου εἴθε νά ἀποδώσῃ αὐτοῖς πολλαπλασίονα τόν μισθόν ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν Οὐρανῶν.

Διά τῶν εὐχῶν Σας, Μακαριώτατε,

τάς ὁποίας θερμῶς ἐπιζητοῦμεν.

Δοξολογῶν τόν Θεόν ὁ Μακαριώτατος καί εὐχαριστῶν πάντας τούς συνδραμόντας εἰς τό θεάρεστον ἔργον τοῦτο – δίκαιον ὄφλημα πρός τόν Ὅσιον ἡμῶν Πατέρα Σάββα τόν ἡγιασμένον καί ὑπογραμμίζων ὁποῖον πνευματικόν θησαυρόν κέκτηται ἡ Μονή τοῦ Ὁσίου Σάββα καί εὐλογῶν πάντας ἀνεχώρησε δι᾽ Ἱεροσόλυμα.