Αρχική > > ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ > Οικουμενικό Πατριαρχείο > Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Ἐξοχ. κ. Volodymyr Zelenskyy προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Ἐξοχ. κ. Volodymyr Zelenskyy προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη

πί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου, καθ’ ἥν ἄγει τά σεπτά Αὐτοῦ ὀνομαστήρια ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Ἐξοχ. κ. Volodymyr Zelenskyy, Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας, ἀπέστειλε πρός Αὐτόν θερμόν συγχαρητήριον γράμμα, ἐπιδοθέν Αὐτῷ διά τοῦ ἐπί τούτῳ ἐλθόντος εἰς τήν Πόλιν ἀπεσταλμένου τοῦ κ. Προέδρου Ἐξοχ. κ. Vasyl Bodnar, Ἀν. Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Οὐκρανίας. Τό Προεδρικόν γράμμα, δι’ οὗ ὑπογραμμίζεται ἡ ἐπιθυμία τοῦ νεοεκλεγέντος Προέδρου τῆς Χώρας διά συνέχισιν τῆς ἐποικοδομητικῆς θεσμικῆς συνεργασίας μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,  ἔχει ἐπί λέξει ὡς ἑξῆς:  

                ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

                 11 Ἰουνίου 2019 Κίεβον

    Παναγιώτατε!

Παρακαλῶ ὅπως δεχθῆτε τά ἐγκάρδια συγχαρητήρια καί τάς καλλιτέρας τῶν εὐχῶν μου ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Βαρθολομαίου, δι’ ἀκλόνητον ὑγείαν καί ἔμπνευσιν, ἐπί ἔτη πολλά καί καλά.

Ἐκτιμῶ ἰδιαιτέρως τό ἐπίπεδον συνεργασίας μεταξύ τῆς Οὐκρα-νίας καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί προσβλέπω εἰς περαι-τέρω ἐποικοδομητικήν συνεργασίαν.

Σᾶς εὐχαριστῶ διά τάς Ὑμετέρας θερμάς συγχαρητηρίους εὐχάς ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐκλογῆς μου εἰς τό ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τῆς Οὐκρανίας.

Λαμβάνων τήν εὐχάριστον ταύτην ἀφορμήν, Σᾶς εὔχομαι, Παναγιώτατε, πᾶσαν καλήν ἐπιτυχίαν καί διαρκῆ αἰσίαν ἔκβασιν εἰς τό ἔργον Σας.

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ,

Volodymyr Zelenskyy

Related posts