Αρχική > > Χωρίς κατηγορία > Το Πάσχα στο QATAR – ΒΙΝΤΕΟ

Το Πάσχα στο QATAR – ΒΙΝΤΕΟ

Μέ ἰδιαιτέραν λαμπρότητα καί κατά τήν τάξιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐτελέσθησαν αἱ ἱεραί  Ἀκoλουθίαι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως εἰς τόν νέον Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν  τῆς  Ντόχας.

Τάς ἱεράς ἀκολουθίας ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Καττάρων κ. Μακάριος μετά τῶν ἱερέων π. Δημητρίου καί π. Στυλιανοῦ. Πλῆθος πιστῶν μετ’ εὐλαβείας καί κατανύξεως συμμετέσχον εἰς τήν Θείαν Κοινωνίαν, ἐκ διαφόρων πόλεων τοῦ Ἐμιράτου.     

Αἱ ἀκολουθίαι ἐτελέσθησαν εἰς τήν Ἑλληνικήν, Ἀραβικήν, Σλαυονικήν, Σερβικήν, Ρουμανικήν καί Ἀγγλικήν γλῶσσαν διά τήν πληρεστέραν συμμετοχήν τοῦ πολυγλώσσου ποιμνίου. Οἱ ἱεροψάλται ἀπέδωσαν μέ θαυμάσιον τρόπον τούς ὕμνους καί αἱ χορῳδίαι τά Ἐγκώμια τῆς Μ. Παρασκευῆς εἰς τήν Ἀραβικήν καί Ἑλληνικήν γλῶσσαν.       

Τήν Μεγάλην Παρασκευήν καί τήν νύκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου προσῆλθον εἰς τήν ἀκολουθίαν ὁ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος καί ὁ  Πρέσβυς τῆς Μολδαβίας εἰς τό Κάταρ.  Ὁμάς προσκόπων ἐκ τοῦ ποιμνίου, δι’ ἀναλόγου μουσικῆς συμμετέσχε εἰς τάς λιτανείας τῶν Βαΐων καί τῆς Μ. Παρασκευῆς. Εἰς τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς Ἀναστάσεως ἠκολούθησε ἡ εὐλογία τῶν πασχαλινῶν αὐγῶν καί ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε τό ἀντίδωρο καί κόκκινα αὐγά εἰς τούς πιστούς εὐχόμενος καταλλήλως.  

Δείτε το Βίντεο:

Δημοσιεύτηκε από St. Isaac The Syrian and St. George Orthodox Church in Qatar στις Σάββατο, 27 Απριλίου 2019

 

Related posts