Αρχική > > ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ > Οικουμενικό Πατριαρχείο > Ο πρώην Πρόεδρος της Γερμανίας Ἐξοχ. κ. Christian Wulff εις τα Πατριαρχεία

Ο πρώην Πρόεδρος της Γερμανίας Ἐξοχ. κ. Christian Wulff εις τα Πατριαρχεία

Τήν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου, 29ην Ἀπριλίου, προσῆλ-θεν εἰς τά Πατριαρχεῖα ὁ Ἐξοχ. κ. Christian Wulff, πρῴην Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Peter Kettner, Διευθυντοῦ τοῦ Προσωπικοῦ Πολιτικοῦ αὐτοῦ Γραφείου, Michael Reiffenstuel, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει, καί Servet Topaloğlu, Ἐπιχειρηματίου, πρός πραγματοποίησιν ἐθιμοτυπι-κῆς ἐπισκέψεως. Ἡ Α. Ἐξοχότης ἔσχε συνάντησιν καί ἐγκάρδι-ον συνομιλίαν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, περί θεμάτων κοινοῦ ἐνδι-αφέροντος, καθ᾿ ἥν παρέστη καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος.

Κατά τήν συνάντησιν, ὁ Ἐξοχ. κ. Πρόεδρος ἐπέδειξεν ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον διά τό ζήτημα τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, ἐνῷ ἐξῇρε τάς διαθρησκειακάς καί διαχριστιανικάς πρωτοβουλίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ἀνεφέρθη εἰς τήν ἐκτίμησίν του διά τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον.

Τῷ Ἐξοχ. κ. Wulff, ξεναγηθέντι ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου πρό τῆς κλειστῆς Πύλης τῶν Πατριαρχείων, ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τιμαί κατά τε τήν ἄφιξιν καί κατά τήν ἀναχώρησιν αὐτοῦ ἐκ τῶν Πατριαρχείων.

Related posts