Αρχική > > Εκκλησιαστική Επικαιρότητα > Εκκλησία της Ελλάδος > Γόρτυνος Ιερεμίας: «Ἐάν ἐφαρμοσθεῖ στήν πατρίδα μας ἡ θρησκευτική οὐδετερότητα, τότε θά καταργηθοῦν σ᾽ αὐτήν ὅλα ὅσα σχετίζονται μέ τήν πίστη μας».

Γόρτυνος Ιερεμίας: «Ἐάν ἐφαρμοσθεῖ στήν πατρίδα μας ἡ θρησκευτική οὐδετερότητα, τότε θά καταργηθοῦν σ᾽ αὐτήν ὅλα ὅσα σχετίζονται μέ τήν πίστη μας».

Ἀγαπητοί Συμπρεσβύτεροι καί Συλλειτουργοί ἀδελφοί ἱερεῖς

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως,

1. Χαίρω καί εὐχαριστῶ τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό γιά τήν Σύναξή μας αὐτή μετά ἀπό μακρό διάστημα. Ἡ αἰτία ἦταν τό ὅτι βασανίστηκα ἀπό σωματική ἀσθένεια, ἀλλά εὐχαριστῶ τήν Κυρία Θεοτόκο γιά τό ὅτι μέ θεράπευσε καί παρέτεινε τήν ζωή μου γιά τήν μετάνοιά μου καί τήν διακονία μου στήν ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Γιατί, πατέρες, ἀλήθεια σᾶς λέγω, γι᾽ αὐτά τά δύο θέλω νά ζῶ.

Ἀλλά τό τί σημαίνει στά πράγματα, σεβαστοί πατέρες, ἡ λεγόμενη «θρησκευτική οὐδετερότητα» θά φανεῖ καθαρά ἀπό αὐτά πού θά μᾶς συμβοῦν. Ἐάν ἐφαρμοσθεῖ στήν πατρίδα μας ἡ «θρησκευτική οὐδετερότητα», τότε θά καταργηθοῦν σ᾽ αὐτήν ὅλα ὅσα σχετίζονται μέ τήν πίστη μας. Ἀναφέρω μερικά, λόγου χάριν: Θά καταργηθεῖ ἡ ἀργία τῶν Χριστουγέννων καί τῆς Παναγίας. Θά βγοῦν οἱ εἰκόνες ἀπό τά Σχολεῖα, τά Νοσοκομεῖα καί τίς ἄλλες Δημόσιες ὑπηρεσίες. Δέν θά ἐμφανίζεται ἡ Ἐκκλησία στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις καί τά Σώματα Ἀσφαλείας μέ προστάτες ἁγίους σ᾽ αὐτά. Καί τό ἄλλο, τό πιό ἐπίμαχο γιά μᾶς θέμα, θά παύσουν οἱ μισθοί τῶν ἱερέων! Γι᾽ αὐτό τό θέμα, θά ἤθελα νά πῶ περισσότερα.

3. Πατέρες! Ὅλοι σχεδόν οἱ Ἱεράρχες ὑπεστηρίξαμε στήν Ἱεραρχία οἱ μισθοί τῶν ἱερέων νά μείνουν ἄθικτοι καί οἱ ἱερεῖς νά πληρώνονται ἀπό τό κράτος, ὅπως μέχρι τώρα. Ἀλλά προσωπικά αὐτό πού ὑπεστήριξα καί σᾶς ὑπόσχομαι ὅτι θά τό ὑποστηρίζω μαζί μέ τούς ἄλλους ἀδελφούς Ἱεράρχες, ἐμένα δέν μέ ἀναπαύει. Δέν μέ ἀναπαύει οὔτε πνευματικά οὔτε θεολογικά. Ἀκοῦστε, γιά νά ἐξηγηθῶ: Κατά πρῶτον δέν μοῦ ἀρέσει αὐτό τό «ξύπνισμα» τῶν ἱερέων τώρα πού θίχθηκαν οἱ μισθοί. Ὅταν τό κράτος θέσπιζε τούς ἐλεεινούς καί ἄθλιους νόμους περί ὁμοφυλοφίλων, περί ἀλλαγῆς φύλου κ.ἄ., ὅταν τό κινδυνευόμενο ἦταν καί εἶναι ἡ πίστη ἀπό τίς διάφορες αἱρέσεις, πού ὁλοέν πληθύνονται, τότε δέν σᾶς εἶδα, πατέρες, νά ταράσσεσθε καί νά διαμαρτύρεσθε, ἀλλά εἴχατε πλήρη ἀπάθεια στά συμβαίνοντα. Γι᾽ αὐτό, καλά νομίζω μᾶς λέγουν στά διαδίκτυα ὅτι κάνουμε ἀγώνα «γιά τήν περιουσία», γιά τούς μισθούς μας, δηλαδή, καί ὄχι γιά τήν «οὐσία», πού εἶναι ἡ πίστη μας.

Ἀκοῦστε, πατέρες: Δώδεκα ἦταν οἱ φυλές τοῦ Ἰσραήλ στήν Παλαιά Διαθήκη, ἀλλά κλῆρο γῆς ἔλαβαν μόνον οἱ ἕνδεκα φυλές. Ἡ φυλή τοῦ Λευΐ, ἡ ὁποία θά ἱεράτευε τόν Κύριο, δέν ἔλαβε κλῆρο γῆς, γιατί αὐτή ἔλαβε τήν πιό ἐκλεκτή κληρονομία, τόν Θεό. Γι᾽ αὐτό καί οἱ ἱερεῖς λέγονται «κληρικοί»! Πῶς θά ζοῦσαν ὅμως οἱ λευΐτες ἱερεῖς; Οἱ ἄλλες ἕνδεκα φυλές ὑποχρεοῦντο νά δώσουν τό ἕνα δέκατον ἀπό τά ὑπάρχοντά τους γιά τήν διατροφή τῶν ἱερέων τους. Αὐτός εἶναι ὁ τρόπος «μισθοδοσίας» τῶν ἱερέων κατά τήν Παλαιά Διαθήκη καί αὐτός ὁ τρόπος εἶχε τήν συνέχειά του καί στήν Καινή Διαθήκη. Οἱ χριστιανοί φρόντιζαν γιά τήν διατροφή τῶν ποιμένων τους.

Ἀλλά τά πράγματα ἄλλαξαν στήν Παλαιά Διαθήκη πρῶτα, ὅταν ὁ βασιλεύς ἔλαβε αὐτός τά ἱερά προσκυνήματα καί τά ἔκανε «βασιλικά ἱερά» καί διώριζε αὐτός τούς ἱερεῖς σ᾽ αὐτά. Οἱ ἱερεῖς τότε ἔγιναν μισθωτοί τοῦ βασιλέως καί κήρυτταν κατά τήν εὐαρέσκειά του καί ὄχι κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἐδῶ ἔχουμε τώρα τούς καυστικούς λόγους τῶν προφητῶν ἐναντίον τῶν ἱερέων, γιατί χάριν ὑλικῶν συμφερόντων νόθευαν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Θά μοῦ δοθεῖ εὐκαιρία ἄλλοτε νά σᾶς ἀναφέρω φοβερές περικοπές τῶν προφητῶν κατά τῶν χρηματιζομένων αὐτῶν ἱερέων τοῦ Ἰσραήλ.

Τέλος πάντων, μέ τό θέμα αὐτό! Ἐγώ πάντως, πατέρες, παρά αὐτά πού σᾶς λέγω, σᾶς ἐπαναλαμβάνω ὅτι στήν Ἱεραρχία συνηγοροῦσα μέ ὅλο τό πλῆθος τῶν Ἱεραρχῶν νά παραμείνει ἄθικτος ὁ τρόπος μισθοδοσίας τῶν ἱερέων, νά γίνεται δηλαδή ὅπως γίνεται μέχρι τώρα. Καί αὐτό θά κάνω καί στό ἑξῆς. Ἀλλά κάτι ἄλλο, θέλω νά σᾶς πῶ τώρα. Ἀφοῦ ὑποστηρίξαμε οἱ ἱερεῖς νά ἀμείβονται ὡς οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι, πρέπει καί αὐτοί νά ἐργάζονται ὅπως ἐκεῖνοι καί ἀκόμη περισσότερο βέβαια, γιατί γιά τόν ἱερέα δέν ὑπάρχουν ὡράρια.

Ὁ ἱερέας θά ξυπνήσει καί τήν νύκτα γιά νά κοινωνήσει τήν γιαγιά πού πεθαίνει. Καί ὑπάρχουν ἱερεῖς, εὐλαβέστατοι καί φιλότιμοι, πού τούς πολυσέβομαι, ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται φιλότιμα καί ἐξαντλητικά στήν ἱερή τους διακονία. Ἀλλά ὑπάρχουν καί κάποιοι ὀκνηροί ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται στό ποίμνιό τους μόνο γιά μία κυριακάτικη Λειτουργία. Γι᾽ αὐτό, γιά τήν ραθυμία μας αὐτή στά λειτουργικά καί ποιμαντικά μας ἱερά καθήκοντα καί τήν ἁμαρτωλότητά μας γενικά, βλέπω ὡς τιμωρία Θεοῦ ἐναντίον μας τίς ἀκουόμενες ἀπειλές γιά κοπή μισθῶν καί τά ἄλλα καί τά ἄλλα. Θά πρέπει νά θυμᾶστε πού σᾶς ἔλεγα ὅτι, ὅπως στήν Παλαιά Διαθήκη ὁ Θεός χρησιμοποίησε τόν εἰδωλολάτρη Ναβουχοδονόσορα γιά νά κτυπήσει τόν λαό Του τόν Ἰσραήλ, ἔτσι καί σέ μᾶς ὁ Θεός θά χρησιμοποιήσει τόν πρωθυπουργό Τσίπρα, πού εἶπε ὅτι δέν πιστεύει στόν Θεό, γιά δική μας τιμωρία.

4. Δυό λόγια ἀκόμη καί τελειώνω. Πατέρες, μήν τρομάζουμε ἀπό τά συμβαίνοντα σήμερα, ἀλλά πρέπει νά ὑπολογίσουμε ὅτι μπορεῖ νά φθάσουμε, εἴτε ἐμεῖς εἴτε τά παιδιά μας, σέ ἐποχή, ὅπως οἱ πρῶτοι χριστιανοί ἐπί Νέρωνα καί Διοκλητιανοῦ, οἱ ὁποῖοι διώκονταν. Τότε οἱ ἱερεῖς δέν ἔπαιρναν μισθό ἀπό τήν κρατική μηχανή καί τά παιδιά τῶν χριστιανῶν δέν διδάσκονταν στά σχολεῖα ὁμολογιακό μάθημα γιά τήν πίστη τους. Ἡ Ἐκκλησία μας ἦταν διωκομένη. Καί ὅμως! Ἀπό αὐτή τήν διωκομένη Ἐκκλησία βγῆκαν ἅγιοι. Ἀπό αὐτή τήν Ἐκκλησία ἔχουμε ἅγιο Δημήτριο, ἁγία Βαρβάρα, ἁγία Παρασκευή καί ἅγιο Γεώργιο. Ὅσα λοιπόν, φοβερά καί τραγικά, ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά συμβαίνουν στά χρόνια μας, μπορεῖ νά τά δοῦμε καί ὡς θεῖο σχέδιο,•ὅτι ὁ Θεός θέλει νά κάνει τήν Ἐκκλησία μας διωκομένη, γιά νά ἀναδειχθεῖ καί στά χρόνια μας δοξασμένη. Ναί! Ὅταν ἡ Ἐκκλησία διώκεται γίνεται ἡρωϊκή καί ἔνδοξη. Ὅταν παύει νά διώκεται, χάνει κάτι ἀπό τήν δόξα Της! Ζήσαμε χρόνια εἰρήνης καί καλοζωΐας μέ τά λεπτά μας καί τά τυχερά μας.

«Διάλειμμα» ἦταν αὐτό, ὅπως τό ἔλεγε ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος. Καί κράτησε πολύ τό διάλειμμα. Ἄς ἑτοιμαζόμαστε τώρα μέ προσευχή καί ἄσκηση γιά διωγμούς καί γιά μαρτύριο ἀκόμη. Ὅπως εἶπα καί στήν Ἱερά Σύνοδο, ὡς μέλος Αὐτῆς, σέ ἕνα σύντομο λογίδιό μου, «ὁ Θεός μπορεῖ νά θέλει καί τώρα νά κάνει τήν Ἐκκλησία Του διωκομένη καί νά ἀφήσουμε τόν Θεό νά κάνει τήν δουλειά Του»!

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Related posts