Αρχική > > Πατριαρχεία-Εκκλησίες > Πατριαρχείο Ιεροσολύμων > Εορτή του Αγίου Παντελεήμων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ)

Εορτή του Αγίου Παντελεήμων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ)

Στις 9 Αυγούστου, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος εἰς τήν ἱεράν αὐτοῦ Μονήν τήν κειμένην ὀλίγον τι δυτικῶς τοῦ Πατριαρχείου καί πλησίον τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ ἐσωτερικῶς τοῦ τείχους τῆς Παλαιᾶς Πόλεως.

Τόν ἅγιον Παντελεήμονα, ὀνομαζόμενον πρότερον Παντελέοντα, ἑορτάζει ἡ ἐκκλησία ὡς ἰατρόν τό λειτούργημα, θεραπεύσαντα ἀσθενεῖς διά τῆς Χάριτος τοῦ Χριστοῦ μᾶλλον ἢ διά τῆς ἰατρικῆς τέχνης, πιστεύσαντα εὐθύς ἀμέσως εἰς τόν Χριστόν καί μαρτυρήσαντα κατόπιν βασάνων διά τήν εἰς Χριστόν πίστιν τό 305 μ.Χ. ἐπί Μαξιμιανοῦ.

Εἰς τήν ὡς ἄνω ἱεράν αὐτοῦ Μονήν ἐτιμήθη ὁ ἅγιος Παντελεήμων δι’  Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας, τοῦ ὁποίου προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος καί διά θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν καί πάλιν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, ψαλλόντων ἱεροψαλτῶν καί μετεχόντων πολλῶν πιστῶν, τιμώντων αὐτόν καί ζητούντων παρ’  αὐτοῦ τάς ἰάσεις.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθεν διά προσκύνησιν ὁ Μακαριώτατος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ καλῶς ἀνακαινίζουσα τόν ναόν καί τήν Μονήν ὁσιωτάτη μοναχή Χαριτίνη.

Related posts

Comment